Le Poste 2014-2015

Dorcas - Isatis - Jindo - Shiba - Agouti - X - Mainate - Macareux - Alcyon - Impala - Macareux - Koudou

Sika - Mainate - BloodHound - Nyala - Galago

Mais aussi : Alpaga et Albatros